În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a responsabililor cu formarea continuă

Având în vedere prevederile OM nr. 5562/07.10.2011 (descărcați de aici) pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile, vă aducem la cunoştinţă că, în perioada 1-30 septembrie 2020, se derulează procedura de echivalare a unor programe de formare continuă, conform adresei de AICI și calendarului de mai jos:

1-15 septembrie 2020Cadrele didactice depun la secretariatul unităţii de învăţământ dosarele cuprinzând: Cererea de echivalare, adresată directorului unităţii de învăţământ și copii ale documentelor care atestă participarea la formele de organizare a formării continue pentru care se solicită echivalarea în CPT (În conformitate cu originalul)
16-18 septembrie 2020Directorul unităţii de învăţământ constituie prin decizie Comisia pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue enumerate la art. 8 şi 9, cf. OMECTS nr. 5562/2011) Responsabilul cu dezvoltarea profesională completează Formularul solicitari echivalare – OM 5562/2011 şi contactează profesorul metodist al CCD alocat şcolii pentru a stabili coordonatele întâlnirii Comisiei de echivalare. Comisia este formată din directorul unității de învățământ, responsabilul formării continue din unitate și un profesor metodist de la CCD Sibiu.
20-30 septembrie 2020Se întruneşte Comisia pentru echivalare în CPT în vederea analizării dosarelor cadrelor didactice care solicită echivalarea.
În termen de 5 zile de la finalizarea analizării dosarelorRezultatele sunt centralizate şi afişate la avizier. Unitatea de învăţământ eliberează adeverinţe cadrelor didactice ale căror solicitări au întrunit cerinţele OMECTS 5562/2011.

Conform OMECTS nr. 5562/2011, procedura de echivalare în credite profesionale se face pentru anul şcolar precedent (2019-2020), echivalându-se următoarele forme de organizare a formării continue:

 • În 90 de credite profesionale transferabile
 • Art. 8. a) obţinerea gradului didactic II sau a gradului didactic I
 • 8.b)  absolvirea studiilor universitare de master, în domeniul de specialitate sau în domeniul Ştiinţele educaţiei
 • 8.c)  absolvirea  studiilor universitare de doctorat în domeniul de specialitate sau în domeniul Ştiinţele educaţiei
 • 8.d) absolvirea unui program de conversie profesională în învăţământ prin studii postuniversitare
 • 8.e) obţinerea unei alte specializări, care atestă obţinerea de competenţe de predare a unei alte discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licenţă.
 • În 60 de credite profesionale transferabile
 • 9 (1) absolvirea unui curs postuniversitar didactic

Găsiți aici șabloane pentru documentele utilizate în cadrul procedurii. Documente pentru OMECTS 5562/2011.

Situație privind utilizarea platformelor educaționale

În atenția directorilor unităților de învățământ!

Având în vedere solicitările Ministerului Educației și Cercetării, adresate experților e-learning din proiectul CRED, vă rugăm să ne sprijiniți pentru colectarea unor informații privind utilizarea platformelor educaționale în unitățile de învățământ.

Informațiile se referă la:

 1. Denumirea unității de învățământ
 2. Numele și prenumele directorului și datele de contact (telefon, e-mail)
 3. Unitatea de învățământ – are sau nu are platformă educationala online ?

Dacă răspunsul este DA, ce platformă și care este gradul (%) de utilizare. Pentru calculul acestui procent este nevoie de următoarele informații: cate cadre didactice funcționează în unitatea de învățământ și câte dintre ele au utilizat platforma începând cu luna martie/aprilie 2020. Aceste informații se vor obține de la directorul școlii, cu solicitarea expresă ca raportarea referitoare la numărul cadrelor didactice care au utilizat/utilizează platforma să fie reală/corectă.     

Dacă răspunsul este NU, ce acțiuni au fost/sunt/vor fi întreprinse de școală.

Pentru colectarea informațiilor, vă rugăm să completați, până la data de 29 iulie 2020, următorul formular https://forms.gle/BL3LP3uFdsyzLnhL8

Obiectiv: până în data de 01.09.2020, fiecare unitate de învățământ trebuie să aibă activată o platformă educaţională!

 

Creatori de Educație – poveștile de succes continuă!

Stimați colegi,

Poate mai mult ca oricând, este necesar să comunicăm, să împărtășim idei și gânduri despre metodele, soluțiile, practicile, acțiunile concrete prin intermediul cărora profesorii din România s-au adaptat „Școlii de Acasă”.

În cadrul proiectului nostru, „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED, am recunoscut și premiat dascăli valoroși, care merită pe deplin să le oferim oportunitatea de a face cunoscute activitățile originale sau soluțiile inovatoare aplicate la clasă, în contextul cu totul special al ultimelor luni. De a discuta sau a dezbate cu colegii din întreaga țară despre abordări creative, despre capacitate de adaptare și flexibilitate, despre dăruire și implicare. Nu în ultimul rând, despre resorturile interioare care s-au activat și despre resursele, aproape infinite, ivite odată cu instalarea „Școlii de Acasă”.

Ei sunt Creatorii de Educație și ne bucurăm să îi avem alături de noi în cadrul evenimentului online ce le este dedicat, ”Creatori de Educație – poveștile de succes continuă!”, joi, 25 iunie, orele 14.00-16.00. 

Evenimentul este transmis live, pe contul de Facebook ”Proiectul CRED”, fiind adresat tuturor cadrelor didactice din România care doresc să afle bune practici de la colegi a căror valoare este deja recunoscută de întreaga comunitate educațională.

Așadar, vă invităm online, joi, 25 iunie, la ora 14:00, pe pagina dedicată evenimentului –https://www.facebook.com/events/712317592918987.

Pe aceeași pagină veți găsi detalii despre eveniment și cui i se adresează acesta, teme abordate etc. În cazul în care doriți să invitați personal alți colegi la evenimentul ”Creatori de Educație – poveștile de succes continuă!”, puteți distribui link-ul menționat mai devreme.

Vă mulțumim, vă transmitem cele mai calde gânduri și vă dorim succes în tot ceea ce întreprindeți.

Pe joi, 23 iunie, ora 14:00, online !

Colegii din echipa CRED

Perioada de înscriere în Selecția Națională de bune practici „Creatori de Educație” a fost prelungită până la data de 5 iulie 2020

Vești bune pentru toate cadrele didactice din nivelul primar și gimnazial! Perioada de înscriere în Selecția Națională de bune practici „Creatori de Educație”, desfășurată în cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED, a fost prelungită cu două săptămâni, până la data de 5 iulie 2020.

Această decizie (Decizia 3107/15.06.2020) a fost luată pentru a oferi cât mai multor cadre didactice oportunitatea de a evidenția activitățile originale sau soluțiile inovatoare aplicate la clasă, în contextul în care selecția din acest an se desfășoară în condiții speciale ce presupun, pentru dascăli, un volum foarte mare de muncă.

Pentru a asigura un act educațional de calitate, dascălii sunt adeseori nevoiți să fie flexibili și să își adapteze modul de predare, să reinventeze dinamica întregului act educațional și, uneori, să se reinventeze pe ei înșiși. De aceea, ne dorim ca un număr cât mai mare de învățători și profesori să aibă ocazia de a se înscrie în selecție și de a deveni, poate, modele inspiraționale pentru întreaga comunitate didactică din România.

În conformitate cu prevederile Regulamentului selecției, ediția 2020, vor fi luate în considerare proiecte de bune practici realizate în ultimii 2 ani școlari (2017-2018, 2018-2019), precum și proiecte noi, realizate în contextul situației de urgență, în perioada de suspendare a cursurilor față în față. Vor fi selectate și premiate 50 de exemple de bune practici în educație, după cum urmează:

 • 20 de modele din învățământul primar;
 • 30 de modele din învățământul gimnazial (TC, CDS, activități extracurriculare/extrașcolare).

Din cele 50, maximum 20 de modele de bune practici vor viza proiecte realizate în condițiile speciale de urgență din ultimele luni, iar dintre acestea, maximum 5 vor face referire la modele de bune practici din unități de învațământ aflate în zone dezavantajate.

Vă așteptăm, așadar, pe pagina dedicată selecției, www.creatorideeducatie.ro, pentru a propune modele de bune practici educaționale. Reamintim, totodată, că sunt acceptate inclusiv înscrierile propriilor activități și proiecte de bune practici.

Vă prezentăm un sumar al celor mai importante momente din calendarul selecției:

 • 4 mai – 5 iulie 2020: înscrierea propunerilor de bune practici;
 • 6 iulie – 31 iulie 2020: validarea online privind condițiile de eligibilitate a propunerilor înscrise;
 • 1 august – 31 august 2020: selecția modelelor de bune practici.

Anunțul privind clasamentul final va fi făcut public ulterior.

În funcție de evoluția situațiilor speciale de urgență/alertă la nivel național, etapele de organizare și desfășurare ale Selecției Naționale „Creatori de Educație” – 2020 (specificate în regulamentul postat pe site-ul dedicat selecției, www.creatorideeducatie.ro) pot suporta modificări.

În atenţia conducerii unităţilor de învăţământ din judeţul Sibiu și a responsabililor Comisiei de dezvoltare profesională și evoluție în carieră

       Casa Corpului Didactic Sibiu demarează acţiunea de analiză a nevoilor de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar din judeţul Sibiu. Această analiză va sta la baza elaborării Ofertei de formare continuă a Casei Corpului Didactic Sibiu pentru anul şcolar 2020 – 2021.

       În acest scop, vă rugăm să ne sprijiniţi prin următoarele acţiuni ce vor fi derulate la nivelul unităţii de învăţământ:

 • Completarea chestionarelor on-line de analiză a nevoilor de formare de către toate categoriile de personal (chestionarul adresat cadrelor didactice se va completa de către cadre didactice din toate ariile curriculare şi de la toate nivelurile de învăţământ sau de către responsabilii comisiilor metodice).
 • Realizarea unei analize de nevoi de formare continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar din unitatea de învăţământ. Pentru aceasta, vă rugăm să utilizaţi ghidul de focus grup.

Chestionarele și ghidul de focus grup se găsesc în pagina https://www.ccdsibiu.ro/analiza-nevoilor-de-formare/ și vor fi completate până în data de 31 iulie 2020.

În atenția directorilor și a responsabililor cu dezvoltarea profesională din unitățile de învățământ din județul Sibiu

În data de 19 iunie 2020, începând cu ora 12, se va desfășura online Activitatea metodică a responsabililor cu dezvoltarea profesională din unitățile de învățământ din județul Sibiu.

Pentru participarea la activitate se va trimite invitația la întâlnire pe emailul unității de învățământ și pe emailul responsabilului cu dezvoltarea profesională.

Vă rugăm să confirmați participarea la întâlnire prin completarea formularului de la adresa: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSex0m4Gv98_KjGb-ONpqYfCSnBKF-FMLVpJyND9Tiw8CQggtg/viewform.

Tematica întâlnirii:

 1. Chestionare pentru analiza nevoilor de formare;
 2. Monitorizarea impactului programelor de formare;

Director, Prof. Mirela Maria Iancu

O nouă selecție a grupului țintă pentru proiectul CRED

În conformitate cu Metodologia de selecție a grupului țintă în cadrul proiectului CRED, se lansează o nouă rundă în perioada mai-iunie 2020. Calendarul selecției și criteriile sunt cuprinse în Nota MEC nr. 2987/CRED/07.05.2020.

În consecință, rugăm conducerile unităților de învățământ să realizeze selecția cadrelor didactice din unitatea de învățământ pentru participarea la programul de formare “CRED- CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”, respectând calendarul de selecție și criteriile de selecție a cadrelor didactice din învățământul gimnazial (arii curriculare Arte, Educatie fizica si sport, Tehnologii si pentru celelalte discipline care nu au atins indicatorii de grup tinta)

Într-o primă fază, selecția cadrelor didactice din învățământul gimnazial se va derula la nivelul unităților de învățământ din județul Sibiu, la propunerea responsabililor comisiilor metodice și validarea acestora de către conducerea unității de învățământ. Selecția poate fi făcută online iar documentele doveditoare se pot semna după încetarea stării de urgență (termen 22.05.2020).

Pentru a doua etapă a selecției, vă rugăm ca până la data de 27.05.2020 să transmiteți în format electronic, lista cu cadrele didactice selectate, la Inspectoratul Școlar al Județului Sibiu și la Casa Corpului Didactic Sibiu, atât în scanat cât și în format editabil pe adresa de mail constantin.coropetchi@educred.ro. Tabelul va respecta formatul din Anexele (Anexa 4.1 pentru învățământul gimnazial).

În a treia etapă, cadrele didactice vor depune la sediul CCD Sibiu sau vor transmite pe email, pe adresa mihaela.seusan@educred.ro, dosarele cadrelor didactice selecționate, până la data de 03.06.2020.

Dosarul de înscriere al cursantului si va conţine:

 • cerere de înscriere;
 • formular grup ţintă;
 • acord de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare;
 • copie CI/BI- format A4;
 • copie certificat de nastere – format A4;
 • copie certificat de căsătorie – format A4;
 • copie diploma de studii;
 • adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de conducere (director/director adjunct)- format A4.

Anexăm aici o arhivă cu următoarele documente necesare depunerii dosarelor:

Persoană de contact, Mihaela Seușan (mihaela.seusan@educred.ro)

Selecția națională de bune practici în învățământul primar și gimnazial românesc „Creatori de Educație”, desfășurată în cadrul proiectului CRED, ediția a II-a

Selecția națională de bune practici în învățământul primar și gimnazial românesc „Creatori de Educație”,desfășurată în cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED, a ajuns la a doua ediție.

Proiectul  creează premisele necesare pentru ca un număr cât mai mare de cadre didactice să devină „Creatori de Educație”, grație metodelor de predare și strategiilor inovatoare aplicate la clasă.

Știm că în unitățile de învățământ există multe cadre didactice dedicate, valoroase prin ceea ce sunt și prin ceea ce fac pentru copii și dorim ca acest lucru să fie cunoscut, ca bunele practici să fie promovate, să poată deveni modele la nivel național.

De aceea, invităm cadrele didactice din județul Sibiu să se înscrie la selecția desfășurată în anul 2020.

Persoanele care doresc să se înscrie sunt invitate să acceseze site-ul www.creatorideeducatie.ro și să completeze formularul de înscriere până în data de 19 iunie 2020. Sunt acceptate si înscrierile propriilor exemple.

Găsiți mai multe informații în anexe și pe site-ul proiectului, https://www.educred.ro/ și pe pagina pe care am creat-o pentru Creatorii de educație.

Numele profesorilor înscriși în selecție este direct legat de școala în care aceștia își desfășoară activitatea, ceea ce facilitează și promovarea unității de învățământ la nivelul întregului sistem educațional românesc.

În calitate de parteneri ai Ministerului Educației și Cercetării, în cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED, vă mulțumim și vă invităm să urmăriți www.creatorideeducatie.rowww.educred.ro sau Facebook – Proiectul CRED, pentru a fi la curent cu evoluția fiecărei etape din cadrul selecției naționale de bune practici „Creatori de Educație” – ediția 2020.

Cu cele mai bune gânduri.

Persoana de contact: Mihaela Seusan,expert local coordonare si formare (mihaela.seusan@educred.ro)

Simpozionul Național “Managementul educațional – teorii și practici actuale”

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, Casa Corpului Didactic Sibiu, Casa Corpului Didactic București, Liceul Tehnologic Mârșa, Școala Gimnazială nr.8 Sibiu, Școala Gimnazială Liviu Rebreanu Târgu Mureș vă invită să participați la Simpozionul Național “Managementul educațional-teorii și practici actuale”.

Mai multe informații găsiți aici.

UPDATE

Termenul de predare a lucrărilor se prelungește până în data de 3 iunie 2020. Simpozionul se va derula în data de 5 iunie 2020, cu participare indirectă.

Vă așteptăm cu drag!

În atenția persoanelor înscrise în programul de formare “Eficientizarea și modernizarea activității didactice utilizând instrumente online”

Ca urmare a apelului pentru înscrierea în programul “Eficientizarea și modernizarea activității didactice utilizând instrumente online”, s-au înscris 344 de persoane care au fost repartizate în 7 grupe.

Găsiți toate informațiile privind repartizarea pe grupe, calendarul activităților, tematica și agenda programului, planificarea sesiunilor, conținutul portofoliului pentru evaluarea finală s.a la secțiunea Formare continua/ Oferta de formare (click aici).

Persoanele înscrise vor primi un email cu informații privind activitatea de formare și înscrierea pe platforma de formare cu cel puțin 48 ore înainte de debutul activităților de formare.

Pentru întâlnirea față în față va fi utilizată aplicația Zoom. Recomandăm participanților să aibă (și) conturi de Gmail și să își instaleze aplicația Zoom.

Menționăm că am organizat grupele ținând cont de prioritățile declarate (profesori care predau la ciclul gimnazial, liceal, primar, preșcolar și alte unități și cluburi ale elevilor) și de ordinea cronologică a înscrierilor.

Persoana de contact: Mihaela Seușan, profesor metodist, CCD Sibiu (metodist.ccdsb@gmail.com)