Angajări

Casa Corpului Didactic Sibiu, în conformitate cu Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023, aprobată prin O.M.E. nr. 5578/2021 cu modificările și completările ulterioare, angajează:

-2 profesori metodiști cu 1 normă

-1 profesor metodist – 0.5 normă plata cu ora

Condiții de încadrare profesor metodist:

a) studii universitare, cu diplomă de licenţă, corespunzătoare funcţiei didactice din învăţământul preuniversitar;

b) titular în învăţământul preuniversitar;

c) cel puţin gradul didactic II în învăţământ;

d) vechime în muncă de minimum 6 ani, cu competenţe dobândite în managementul educaţional, managementul de proiect, precum şi competenţe dobândite în activitatea cu adulţii în domeniul formării continue;

e) calificativul “foarte bine” în ultimii 5 ani.

f) competențele digitale constituie un avantaj.

Dosarul va contine următoarele documente:

a) Cerere de înscriere, adresată directorului Casei Corpului Didactic

b) Curriculum vitae, semnat și datat pe fiecare pagină, însoțit de documente doveditoare

c) Copie după diploma de studii și foaia matricolă

d) Copii după certificatele / adeverințele de acordare a gradelor didactice

e) Adeverinla de vechime în învățământ

f) Adeverința care să ateste calificativul ,,FOARTE BINE” obținut în ultimii 5 ani

g) Scrisoare de intenție

h) Acte de identitate: carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie- dacă e cazul

i) Cazierul judiciar în original

j) adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare

k) opisul dosarului în 2 exemplare

Dosarele se depun la Casa Corpului Didactic Sibiu, str. Turismului, nr.15, până în data de 14.10.2022, ora 12.

Rezultatele concursului de dosare se vor comunica individual.

Interviul va avea loc în data de 17.10.2022, iar rezultatele finale se vor anunța personal.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.