CDI și biblioteci școlare

Centrul de documentare şi informare, denumit și CDI, este o structură infodocumentară modernă, un centru de resurse pluridisciplinare şi multimedia, care oferă beneficiarilor un spaţiu de formare, de comunicare, de informare şi de exploatare a fondului documentar şi a tehnologiilor informaţiei şi comunicării în educaţie, un loc de cultură, deschidere, întâlnire şi integrare.

Organizarea și funcționarea centrelor de documentare și informare sunt reglementate prin Regulamentul de organizare și funcționare a centrelor de documentare și informare și biblioteci școlare aprobat prin Ordinul Ministrului nr. 5556 din 7 octombrie 2011.

Misiunea CDI este de a forma şi de a dezvolta o cultură informaţională, de a participa la asigurarea egalităţii de şanse în ceea ce priveşte accesul la informaţie şi documentaţie actuală al elevilor proveniţi din medii culturale, economice şi sociale diferite prin activităţi formale, nonformale şi informale, de a dezvolta competenţele elevilor în domeniul infodocumentar, de a promova inovaţia didactică, de a participa la dezvoltarea competenţelor – cheie ale elevilor, de a participa la dezvoltarea şi implementarea unei politici documentare locale, de a susţine implementarea politicilor educaţionale pe niveluri de studii, profiluri, specializări şi de a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute în procesul de reformă a învăţământului.

CDI sunt coordonate metodologic, la nivel judeţean, de către casele corpului didactic, iar la nivel central de către Ministerul Educaţiei prin Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară.  În conformitate cu art 79, alin.(6) din Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5561/7.10.2011, activitatea de cerc pedagogic a profesorilor documentarişti este organizată de casele corpului didactic în colaborare cu inspectoratele şcolare.

Pașii procedurali pentru înființarea unui Centru de Documentare și Informare în unitatea de învățământ.

Cercul pedagogic al profesorilor documentariști din județul Sibiu

Dinamica de cuprindere a unităților de învățământ din județul Sibiu în Proiectul CDI

Coordonator CDI din județul Sibiu:

Sanda Stanciu – prof. metodist sanda-ioana.stanciu@ccdsibiu.ro

Maria Pitariu – bibliotecar maria.pitariu@ccdsibiu.ro