Grafic de monitorizare al Casei Corpului Didactic Sibiu

Casa Corpului Didactic este, în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a casei corpului didactic, art. 9, lit.  g) “centru metodologic pentru responsabili cu formarea continua, bibliotecari, documentaristi, profesori documentaristi/responsabili ai centrelor de documentare si informare, laboranți, pedagogi școlari, informaticieni din învățământul preuniversitar;”

Casa corpului didactic are următoarele roluri și atribuții:

 • CCD coordonează metodologic, la nivel județean atât activitatea CDI, cât și a profesorilor documentariști. CDI sunt coordonate, la nivel central, de către Ministerul Educaţiei.în conformitate cu art. 10 și art.28 din Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și centrelor de documentare și informare aprobat prin OMECTS 5556/7.10.2011
 • CCD are obligația dezvoltării reţelei CDI, monitorizarea şi evaluarea activităţii CDI,
 • CCD are obligația de a informa periodic Ministerul Educaţiei cu privire la dezvoltarea reţelei CDI la nivel judeţean.
 • CCD acordă consultanță unităților de învățământ (cf. OMECTS 5556/2011, art 10 pentru dezvoltarea profesională, formarea continua, analiza de nevoi.) CCD, prin compartimentul programe și proiecte are obligația de a investiga nevoile de perfectionare rezultate din introducerea unor continuturi/cerinte noi in programele scolare/legislatia actuala, din inspectia scolara si din rapoartele responsabililor cu formarea continua din unitatile de invatamant, respectiv, nevoi concrete, exprimate de potentiali beneficiari;

Având în vedere aceste roluri și atribuții ale casei corpului didactic la nivel județean, Casa Corpului Didactic Sibiu a planificat, pe lângă activități metodice sau de formare și activități de monitorizare, evaluare și consiliere/ consultanță în domeniile: centre de documentare și informare, biblioteci școlare și dezvoltare profesională a personalului didactic din învățământul preuniversitar.

Grraficul monitorizării pentru semestrul al II-lea, anul școlar 2019-2020, poate fi descărcat de AICI.

În atenția conducerilor unităților de învățământ în care s-au inființat Centre de Documentare și Informare

În conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare (aprobat prin OMECTS 5556/2011), Casa Corpului Didactic Sibiu, coordonator metodologic al CDI, are obligația de a informa periodic Ministerul Educației în legătură cu rețeaua CDI la nivel județean.

În acest sens, vă invităm să completați formularul de aici până în data de 2.03.2020. Formularul se găsește și pe pagina dedicată Centrelor de Documentare și Informare.

Veți avea nevoie de următoarele date pentru a completa formularul: date despre unitatea de învățământ – adresa, telefon, email), numele și prenumele directorului unității, responsabilul CDI (nume și prenume, studii, specializări, date de contact), nr. elevi pe niveluri de învățământ, număr cadre didactice angajate în unitate, posturi la nivelul CDI, proiectul anual al CDI.

Dacă aveți aceste date la îndemână, completarea formularului poate dura între 10-15 minute. Recomandăm ca formularul să fie completat de către responsabilul CDI. Vă mulțumim.

Persoană de contact: Mihaela Carmen Seușan – responsabil cu coordonarea metodologică a CDI la nivel județean (0728371611, email: mihaela.seusan@gmail.com).

Festivalul-concurs “CDIdei în cărți”, la a VI-a ediție

Casa Corpului Didactic Sibiu are plăcerea să anunțe că Festivalul-concurs “CDIdei în cărți” a fost inclus în anul 2020 în Lista Activităților Educative Naționale, prin ordinul MEC nr. 5597/16.12.2019. Etapa Națională a Festivalului va fi finanțată de Ministerul Educației și Cercetării.

Festivalul-concurs “CDIdei în cărți” se află la a VI-a ediție și a preluat ideea unei activități de educație cu caracter nonformal, Muzeul literar, care este o animaţie de lectură în cadrul căreia elevii, în urma lecturii unei cărţi, realizează un obiect reprezentativ/ scenă reprezentativă din acea lucrare pe care îl prezintă sau o prezintă publicului, “vizitatorilor”.

În anul 2019 s-au înscris la Festival 168 unități de învățământ din 28 județe ale țării și au participat 3444 elevi, coordonați de 571 cadre didactice. Activitățile din cadrul Festivalului au fost coordonate de o echipă de management formată din 33 persoane.

Invităm toate unitățile de învățământ să se înscrie la ediția din acest an a Festivalului prin completarea formularul online:
https://forms.gle/rT4c5YoEBUksWqQa6, pana în data de 28 februarie 2020.

Toate informațiile despre Festival, obiective, activități, documente s.a se găsesc pe pagina dedicată acestuia, https://cdidei.wordpress.com

Elemente de noutate din acest an:

 1. Elevii vor citi lucrari dintr-o listă pe care CCD Sibiu o va publica până în data de 20.02.2020.
 2. Începând din acest an, pot participa si elevi din clasele IX-X, dar ei vor realiza un film pentru promovarea cărții citite, un “book trailer” al cărții.
 3. Pot realiza “book trailer si elevii claselor a VII-a si a VIII-a, dacă doresc și au abilitatile necesare.

Director, prof. Mirela Maria IANCU

Persoană de contact: Mihaela Carmen SEUȘAN – responsabilul național al Festivalului (email: cdidei.sibiu@gmail.com)

Magazinul de idei

Colegiul Economic “George Barițiu”, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Sibiu, vă invită la competiția școlară județeană MAGAZINUL DE IDEI, înscrisă în Calendarul competițiilor școlare și al activităților educative din județul Sibiu, în anul școlar 2019-2020 (nr. 1486/17.10.2019, secțiunea A, nr. 23).

Competiția se va desfășura marți, 18 februarie 2020, la ora 10, la sediul colegiului, Sibiu, str. Oituz. nr. 31.

Informații suplimentare la email: magazinuldeidei@yahoo.com (prof. Denisa Todea)

În atenția persoanelor înscrise pentru selecția formatorilor Casei Corpului Didactic Sibiu

Găsiți AICI lista persoanelor înscrise în etapa I a selecției formatorilor Casei Corpului Didactic Sibiu până la data de 4.02.2020.

În etapa a doua a selecției, invităm persoanele înscrise să depună dosarele la Secretariatul CCD Sibiu sau să trimită o arhiva cu documentele scanate la adresa metodist.ccdsb@gmail.com, in atentia prof. metodist, Mihaela Seusan. Dosarele vor fi trimise pe mail sau depuse la secretariat până în data de 10.02.2020, ora 16. Dosarele incomplete nu vor fi înregistrate.

Dosarul va conține:

 • Curriculum Vitae,
 • adeverință de la unitatea de învățământ la care este angajat/ angajată din care să rezulte funcția,vechimea în învățământ și gradul didactic;
 • copie după actele de studii;
 • dovada deținerii competențelor de formator ( copii după atestat/certificat de formator)
 • dovada deținerii competențelor specifice pentru domeniul în care dorește să fie formator (copii după diplome, atestate, certificate, suplimente de diplomă ale cursurilor parcurse, foi matricole, adeverințe s.a)
 • declarație pe proprie răspundere că nu are cazier;
 • dovada deținerii competențelor TIC (diplome, adeverințe, copii după foia matricolă de studii s.a);

Persoanele care au depus dosarul complet până la termenul stabilit, sunt așteptate miercuri, 12.02.2020, la ora 14, la Sediul CCD Sibiu, str. Turismului 15, etaj I, sala 1.16, la o primă întâlnire pentru pregătirea programelor de formare. Întâlnirea va dura aproximativ 3 ore.

Persoană de contact, Mihaela Seusan, profesor metodist.

În atenția unităților de învățământ care doresc să înființeze un Centru de Documentare și Informare

Centrul de Documentare și Informare (CDI) este o structură info-documentară modernă ce poate fi  înfiinţată în unităţi de învăţământ cu personalitate juridică sau în consorţii şcolare din învăţământul de stat sau particular în conformitate cu art. 10 din OMECTS 5556/7.10.2011 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi centrelor de documentare şi informare.

La nivelul unei unităţi de învăţământ se organizează şi funcţionează structuri info-documentare: centre de documentare şi informare sau bilblioteci şcolare. La nivelul unei unităţi de învăţământ nu vor fi organizate şi nu vor funcţiona ambele structuri info-documentare. CDI se organizează pentru întreaga unitate de învăţământ căreia îi aparţine.

“CDI sunt coordonate metodologic, la nivel judeţean, de către casele corpului didactic, iar la nivel central de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară.

CDI se înfiinţează prin decizie a directorului casei corpului didactic, în învăţământul de stat sau particular, pe baza criteriilor de eligibilitate stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, la propunerea directorului unităţii de învăţământ cu personalitate juridică sau a consiliului director al consorţiului şcolar, cu avizul inspectorului şcolar general.”

În conformitate cu art. 10, lit (3) și (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi centrelor de documentare şi informare

Pentru înființarea unui CDI în unitatea de învățământ se parcurg pașii procedurali de aici.

Mai multe informații despre CDI și despre activitățile din CDI găsiți la pagina CDI și biblioteci școlare.

Persoană de contact: Mihaela Seușan, profesor metodist. mihaela.seusan@gmail.com