Anunţ, bibliografie directori

În atenția candidaților înscriși la concursul de ocupare a funcțiilor de director /director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat

Casa Corpului Didactic, prin compartimentul Bibliotecă, vă pune la dispoziție materialele cuprinse în bibliografia pentru concurs.

Informații suplimentare la mail: maria.pitariu@ccdsibiu.ro

Adresă echivalări credite profesionale

Adeverinţă credite profesionale

https://www.ccdsibiu.ro/wp-content/uploads/2021/09/adev_credite_prof.doc

Cerere adeverinţă credite profesională

https://www.ccdsibiu.ro/wp-content/uploads/2021/09/cerere-adev_credite-profesionale.doc

Model decizie O.M.E.C. 5967

https://www.ccdsibiu.ro/wp-content/uploads/2021/09/Model_decizie_OMEC_5967.doc

O.M.E.C. 5967

https://www.ccdsibiu.ro/wp-content/uploads/2021/09/OMEC_5967.pdf

CRED – Anunț

Apel de selectie 4170 CRED 27 septembrie- 17 decembrie 2021

În atenția conducerii unităților de învățământ preuniversitar din județul Sibiu

Vă informăm că, în perioada 27 septembrie- 17 decembrie 2021, se vor desfășura activități de formare pentru  seria 9 din cadrul programului de formare “CRED-Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”, cu durata de 120 de ore, blended learning, 30 CPT, curs acreditat de Casa Corpului Didactic Brașov.

Criteriile de selecție sunt cuprinse în Anexa 2 din Adresa MEC 4720/6.09.2021

Rugăm conducerea unităților de învățământ să realizeze selecția cadrelor didactice din unitatea de învățământ, pentru participarea la programul de formare “CRED- CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”, respectând calendarul  și criteriile de selecție ale cadrelor didactice din învățământul gimnazial.

În județul Sibiu mai sunt necesare dosare pentru următoarele discipline:

-Limba Română 6, 

-Limba Engleză 20, 

-Limbile Germană + Maghiară 27 +1, 

-Matematică 44, 

-Fizică  11, 

-Biologie 7, 

-Istorie 23, 

-Geografie 21, 

-Științe sociale 5, 

-ED. Muzicală 27, 

-Ed. Plastică 10 ,

-Ed. Fizică 40, 

-Tehnologii 20

Precizăm că, persoanele care s-au înscris în proiect în sesiuni anterioare, pentru diferite discipline, și au depus dosarele la CCD Sibiu, sunt considerate înscrise și vor fi participa la formare, atunci când se va stabili de către echipa de management a proiectului de la nivel național.

Modalitatea de înscriere : Înscrierea se va face fie la nivelul unității de învățământ și validată de conducerea unității de învățământ, fie direct, de către cadrele didactice, prin completarea chestionarului de înscriere online din acest link: 

https://forms.gle/cip6EFrLVmNEq2bn9  (Pentru a accesa documentul se copiaza linkul, se duce în bara de căutare google si acolo devine disponibil)

Noul calendar al selecției este:

 • Informarea unităților de învățământ– 17.09.2021
 • Înscrierea cadrelor didactice din învățământul gimnazial va fi realizată, așa cum am precizat anterior, fie la nivelul unității de învățământ și validată de conducerea unității de învățământ, fie direct, de către cadrele didactice, prin completarea chestionarului de înscriere online din acest link: https://forms.gle/cip6EFrLVmNEq2bn9 . În cazul înscrierii online, documentele doveditoare se pot semna ulterior. – Până la data de 21.09.2021:
 • Transmiterea de către unitățile de învățământ a listei, în format electronic, cu cadrele didactice selectate, la Inspectoratul Școlar Județean Sibiu și la Casa Corpului Didactic Sibiu (pe adresa mihaela.seusan@ccdsibiu.ro). – Până în data de 24.09.2021
 • Depunerea la sediul Casei Corpului Didactic Sibiu, str. Turismului 15, a dosarelor de înscriere de către cadrele didactice selecționate se poate face astfel:  de luni până joi, între orele 8-16, iar vineri, între 8-14. – Până în data de 30.09.2021

Dosarul de înscriere al cursantului va conţine:

 • cerere de înscriere;
 • formular grup ţintă;
 • acord de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare;
 • copie CI/BI- format A4;
 • copie certificat de nastere – format A4;
 • copie certificat de căsătorie – format A4;
 • copie diploma de studii;
 • adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de conducere (director/director adjunct)- format A4.

Arhiva cu tipizatele pentru documentele de înscriere se găsește în acest dosar.

Persoană de contact: Mihaela Seușan, expert coordonare și formare, mihaela.seusan@educred.ro

Angajări

Casa Corpului Didactic Sibiu, în conformitate cu Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022, aprobată prin O.M.E.C nr. 5991/2020 cu modificările și completările ulterioare, angajează:
-1 profesor metodist – 0.5 normă
Condiții de încadrare profesor metodist:
a) studii universitare, cu diplomă de licenţă, corespunzătoare funcţiei didactice din învăţământul preuniversitar;
b) titular în învăţământul preuniversitar;
c) cel puţin gradul didactic II în învăţământ;
d) vechime în muncă de minimum 6 ani, cu competenţe dobândite în managementul educaţional, managementul de proiect, precum şi competenţe dobândite în activitatea cu adulţii în domeniul formării continue;
e) calificativul “foarte bine” în ultimii 5 ani.
Dosarul va contine următoarele documente:

a) Cerere de înscriere la concurs, adresată directorului Casei Corpului Didactic
b) Curriculum vitae, semnat și datat pe fiecare pagină, însoțit de documente doveditoare
c) Copie după diploma de studii și foaia matricolă
d) Copii după certificatele / adeverințele de acordare a gradelor didactice
e) Adeverinla de vechime în învățământ
f) Adeverința care să ateste calificativul ,,FOARTE BINE” obținut în ultimii 5 ani
g) Scrisoare de intenție
h) Acte de identitate: carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie- dacă e cazul
i) Cazierul judiciar în original
j) adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
k) opisul dosarului în 2 exemplare

Dosarele se depun la Casa Corpului Didactic Sibiu, str. Turismului, nr.15, până luni 17 septembrie 2021, ora 12.
Rezultatele concursului de dosare se vor comunica în data de 20 septembrie 2021 pe site-ul instituției.

COMUNICAT DE PRESĂ – „Atelierele CRED – Bune practici în educație”


Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED bifează încheierea, cu succes, a primei serii de 45 de evenimente „Atelierele CRED – Bune practici în educație” dintr-o serie totală de 90 de workshop-uri naționale
În cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” au fost organizate cu succes, în intervalul 24 mai – 30 iunie 2021, 45 de workshop-uri naționale, din seria de 90 de evenimente „Atelierele CRED – Bune practici în educație”, organizate în colaborare cu fiecare Casă a Corpului Didactic din România.
Toate cele 90 de ateliere au fost programate să fie desfășurate în fiecare județ al țării, pe parcursul a doi ani școlari. Astfel, în anul școlar 2020 – 2021, în cadrul subactivității A4.3 – Informarea decidenților de politici educaționale, experților și partenerilor educaționali relevanți privind actualizarea Curriculumului Național, proiectul CRED a organizat 45 de workshopuri, la care au participat aproximativ 2250 de persoane, dintre care: personal didactic din învățământul preuniversitar primar și gimnazial – dezvoltatori de curriculum(inclusiv în format digital), autori de manuale școlare sau de alte materiale didactice (inclusiv în format digital), reprezentanți ai partenerilor sociali etc.
La finalul primei serii, suntem bucuroși că am întâlnit și am avut aproape atât de multe persoane implicate, mai ales cadre didactice preocupate să evolueze permanent, să răspundă nevoilor copiilor și școlii de astăzi, să facă parte activ dintr-o comunitate și să împărtășească ideile și activitățile creative descoperite și puse în practică la clasă.
Atelierele CRED au respectat reglementările legale privind prevenția, în contextul epidemiologic actual.
La nivel național, în cadrul celor 90 de workshop-uri vor participa 4.500 persoane. Conceptul fiecărui eveniment este interactiv și s-a urmărit valorificarea experienței participanților în implementarea Curriculumului Național centrat pe competențe-cheie. De asemenea, formatul a facilitat reflecția participanților cu privire la condițiile de transfer ale unor bune practici și la posibile arii de cooperare.
Mai multe detalii despre proiectul CRED și activitățile desfășurate sunt disponibile pe www.educred.ro
„Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

„Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED este un proiect de anvergură pentru sistemul educațional românesc și vizează învățământul primar și cel gimnazial. CRED este, totodată, parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, se implementează la nivel național și are 12 parteneri (instituții publice): Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), 8 Case ale Corpului Didactic din fiecare regiune de dezvoltare și 3 Inspectorate școlare.

În atenția cadrelor didactice înscrise la pregătirea pentru Definitivat

S-au constituit grupe pentru Învățământ preșcolar și Educație fizică și sport – cadrele didactice înscrise la pregătirea pentru Definitivat vor fi anunțate pe email despre datele și intervalele orare în care se vor desfășura activitățile de formare. Pentru alte discipline (biologie, religie, filosofie, geografie, informatică, limba germană modernă, fizică, chimie), au fost prea puține înscrieri și nu s-au putut constitui grupe. Cadrele didactice înscrise care nu au participat la nicio instruire sunt rugate sa ia legatura cu inspectorii de specialitate.