Echivalarea creditelor profesionale transferabile

Personalul didactic, precum şi personalul de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar este obligat să participe periodic la programe de formare continuă, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, minimum 90 de credite profesionale transferabile.

Cuantificarea în credite profesionale transferabile a fiecărei/fiecărui competenţe /nivel de competenţă se realizează în concordanţă cu legislația în vigoare (Legea Educației Naționale, Metodologia formării continue a personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control şi cu standardele profesionale pentru profesia didactică aprobată prin OMECTS 5561/2011, Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile aprobată prin cu OMECTS 5562/2011, Metodologia de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă  şi a programelor de formare oferite de aceştia cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin OMECTS 5562/2011 și Procedura 39591/03.10.2019, pentru echivalarea și acordarea unui număr de credite profesionale transferabile, personalului didactic care a finalizat programe speciale)

Echivalarea în credite profesionale transferabile se realizează astfel:

  • A. pentru forme de organizare a formării continue ( obţinerea gradului didactic II sau a gradului didactic I; absolvirea de către personalul didactic din educaţia antepreşcolară, învăţământul preşcolar şi din învăţământul general obligatoriu, în intervalul respectiv, a studiilor universitare de master, în domeniul de specialitate sau în domeniul Ştiinţele educaţiei; c. absolvirea a studiilor universitare de doctorat în domeniul de specialitate sau în domeniul Ştiinţele educaţiei; d. absolvirea programelor de conversie profesională în învăţământ prin studii postuniversitare; e. obţinerea unei alte specializări, care atestă obţinerea de competenţe de predare a unei alte discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licenţă, sau absolvirea curs postuniversitar didactic), în conformitate cu OMECTS 5562/2011 (în perioada 1-30 septembrie a fiecărui an școlar, pentru programele de formare parcurse în anul școlar precedent)
  • B. pentru programe speciale, în conformitate cu Procedura 38591/03.10.2019, pentru echivalarea și acordarea unui număr de credite profesionale transferabile, personalului didactic care a finalizat programe speciale , elaborată de către Direcția Generală Învățământ Secundar Superior și Educație Permanentă din cadrul ministerului Educației Naționale și trimisă prin adresa nr. 2672/11.10.2019. Evaluarea și echivalarea se va face numai pentru programele speciale derulate în ultimii doi ani școlari anteriori celui în care se depune solicitarea.