Invitatie Webinar ISJ Sibiu – Instrumente și tehnici digitale pentru învățământul special și special integrat utilizate în predarea online

Stimați colegi,


Vă invităm să participați la webinarul

Instrumente și tehnici digitale pentru învățământul special și special integrat
utilizate în predarea online

Webinarul va avea loc vineri, 20 noiembrie 2020, între orele 12:30 – 14:00, pe
Google Meet.

Evenimentul on-line este organizat la inițiativa Ministerului Educație și Cercetării, de către Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Sibiu și Centrele Școlare de Educație Incluzivă din județul Sibiu.

Vor modera acest eveniment, colegele noastre: prof. Aurelia Guțan, prof. Maria Herțoiu, prof. Teodora Neagu, prof. Delia Prodea și prof. Ioana Șerban, care vor încerca să faciliteze un schimb de bune practici, împărtășind modalități de predare online și prezentând materiale și resurse -suport pentru învățarea online.

Cum vă puteți înscrie?

Dacă doriți să participați la acest webinar, vă rugăm să vă înscrieți, completând formularul: https://forms.gle/owHjyzmAAT2GB2h66
Data limită a înscrierilor este joi, 19 noiembrie 2020, ora 23:59.

Cum vă puteți conecta la webinarul live după ce v-ați înscris?

Vineri, 20 noiembrie 2020, până la ora 11, veți primi, un link de acces pentru acest webinar, pe adresa de e-mail pe care o furnizați în formularul de înscriere.

Contact

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne scrieți pe adresa de e-mail webinar.isj@gmail.com .

Inspector Școlar
prof. Delia Stoicescu

OMEC 5967/6.11.2020 – pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoastere si echivalare a creditelor profesionale transferabile

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.562/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 4 noiembrie 2011, se abrogă.

Observații:

 1. Prevederile OMECTS nr. 5562/2011 au fost aplicate în acest an școlar în perioada prevăzută de Metodologie.
 2. Aplicarea prevederilor OMEC nr. 5967/6.11.2020 se poate realiza numai după publicarea procedurii de către MEC.

Un nou apel pentru selecția formatorilor în cadrul proiectului CRED

Casa Corpului Didactic Brașov anunță organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea Centru, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU- CURRICULUM RELEVANT. EDUCAȚIE pentru toți- CRED, Cod SMIS 2014: 118327.

Apelul pentru selecție nr. 4229/2.11.2020 conține informații privind criteriile și procedura de selecție, atribuțiile formatorilor, calendarul selecției, conținutul dosarului de candidatură s.a.și se poate descărca de AICI.

Pentru județul Sibiu sunt 6 posturi disponibile astfel:

Nr.crt(Sub)activitatea nr. și denumireDenumirea postuluiNumăr experțiDurata activității Nr.ore/expert 
1.A3-Formarea cadrelor didactice Expert formare ciclul primar  120 de luni (ianuarie 2021 – august 2022Maximum 120 ore/grupă,din care 60 ore față în față și 60 ore on-line
2.A3-Formarea cadrelor didactice  Expert formare  ciclul gimnazial:
Biologie
Istorie
Geografie
Ed. muzicală
Ed. fizica si sport 
  


1
1
1
1
20 de luni (ianuarie 2021 – august 2022Maximum 120 ore/grupă,din care 60 ore față în față și 60 ore on-line
 Total experți6
Tabel centralizator experți pentru judeţul Sibiu

Pentru completarea dosarului de candidatură găsiți Cererea de înscriere aici (Anexa 1 la Apel) și Declarația de disponibilitate, aici (Anexa 2)

Candidații vor depune documentele la sediul la Casei Corpului Didactic Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 52, județul Brașov sau le vor trimite prin curierat rapid până la data de 16 noiembrie 2020, ora 15.

Persoană de contact: Mihaela Carmen Seușan, expert coordonare și formare (mihaela.seusan@educred.ro)

Atelier pentru elaborarea Proiectului anual al CDI

În atenția responsabililor CDI din județul Sibiu

În conformitate cu art. 35 din Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și centrelor de documentare și informare (aprobat prin OMECTS 5556/2011), (1) Activitatea CDI se desfăşoară pe baza unui proiect anual de activitate şi a unui plan semestrial de activităţi, structurate pe 4 domenii de competenţă, respectiv a proiectelor de activitate. Acestea vor cuprinde activităţi care vor participa la operaţionalizarea priorităţilor definite în documentele de proiectare managerială: proiectul de dezvoltare instituţională şi planurile manageriale. Documentele de proiectare a activităţii CDI vor fi realizate de către profesorul documentarist în parteneriat/cu consultarea cadrelor didactice şi a conducerii unităţii de învăţământ  şi vor cuprinde întreaga activitate desfăşurată de profesorul documentarist şi a CDI.

Casa Corpului Didactic Sibiu, în calitate de coordonator metodologic al Centrelor de Documentare și Informare, organizează marți, 3 noiembrie 2020, între orele 14 și 16 un atelier pentru a-i sprijini pe responsabilii CDI în elaborarea Proiectului anual al CDI.

Activitatea este înscrisă în Proiectul Cercului Pedagogic al responsabililor CDI din județul Sibiu și se va desfășura online, utilizând pentru comunicare aplicația Google Meet.

Înscrierea la activitate se face prin completarea formularului din link-ul de aici https://forms.gle/oF4eT4DxgqautLQ57, până luni, 2.11.2020, ora 16.

Responsabililor CDI care nu au încă un cont de tip @ccdsibiu.ro și care se înscriu la activitate, li se va crea un cont pe platforma G Suite a CCD Sibiu și vor primi pe mailul personal linkul la întâlnirea organizată prin intermediul Google Meet, până cel mai târziu marți, 3.11.2020, la ora 12.

Responsabilii CDI care au conturi de tip @ccdsibiu.ro și care au participat la întâlnirea din data de 20 octombrie 2020, găsesc linkul la întâlnire Google Meet pe platforma de formare (Google Classroom).

Persoană de contact: Mihaela Carmen Seușan, mihaela.seusan@ccdsibiu.ro

Înscrieri la programul de formare acreditat ”Abilitarea corpului de profesori metodiști pentru învățământul preuniversitar”

Vă invităm să vă înscrieți la programul de formare acreditat ”Abilitarea corpului de profesori metodiști pentru învățământul preuniversitar”. Programul de formare este acreditat prin OMEN nr. 5670/18.12.2017 (Public-țintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar, 40 ore, 10 credite profesionale transferabile).

Activitățile de formare se vor derula online (în format sincron audio-video). Perioada orientativă de desfășurare: 8-27 noiembrie 2020, între orele 16 și 20.

Înscrierea la programul de formare se face prin completarea formularului de la linkul https://forms.gle/4uSpW5JVA7d7End8A, până în data de 2 noiembrie 2020, ora 16. Numărul maxim de persoane dintr-o grupă este de 25. După completarea grupei, formularul de înscriere va fi închis. Cadrele didactice care s-au înscris în anii școlari anteriori și nu au participat la curs se vor înscrie din nou. Completarea formularului de înscriere la acest program de formare se consideră un angajament ferm de participare.

Mai multe informații despre înscriere: https://www.ccdsibiu.ro/formare-continua/inscriere/

Responsabil de program, prof. metodist Camelia Vancu (camelia.vancu@ccdsibiu.ro)

Înscrieri la programul de formare acreditat “Integrarea resurselor text și imagine într-un demers de cercetare documentară”

Casa Corpului Didactic Sibiu organizează activități de formare în cadrul programului “Integrarea resurselor text și imagine într-un demers de cercetare documentară”. Programul de formare este acreditat de către Ministerul Educației și Cercetării cu 16 credite profesionale transferabile și are o durată de 64 ore.

Activitățile de formare se vor derula online (în format sincron audio-video), în perioada noiembrie-decembrie 2020, de regulă, în zilele lucrătoare, între orele 18 și 20.

Înscrierea la programul de formare se face prin completarea formularului de la linkul https://forms.gle/4uSpW5JVA7d7End8A, până în data de 23 octombrie 2020, ora 16. Numărul maxim de persoane dintr-o grupă este de 25. Prin urmare, după completarea grupei, formularul de înscriere va fi închis. Completarea formularului de înscriere la acest program de formare se consideră un angajament ferm de participare.

Cadrele didactice care s-au înscris în anii școlari anteriori și nu au participat la curs se vor înscrie din nou.

Programul de formare se adresează personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, cu prioritate cadrelor didactice din județul Sibiu.

Taxa de participare la curs este de 280 lei.

Obiectivele programului de formare

Obiectivul general

Abilitarea cadrelor didactice de a integra metoda cercetării documentare în activitatea didactică, în procesul de predare-învăţare şi evaluare valorificând resursele online text şi imagine.

Obiectivele  specifice

 • O1.  Identificarea modalităţilor de formare/ dezvoltare a unei culturi informaţionale ca premisă în formarea la elevi a competenţei de a învăţa să înveţi, competenţă cuprinsă în programele şcolare;
 • O2. Dezvoltarea abilităţilor necesare pentru proiectarea didactică în vederea integrării metodei cercetării documentare, pentru formarea şi dezvoltarea la elevi a competenţelor cuprinse în programele şcolare;
 • O3. Dezvoltarea deprinderii de a căuta, evalua informaţii şi resurse online, de a le selecta, organiza şi partaja pentru utilizarea lor eficientă în activitatea didactică;
 • O4. Crearea resurselor didactice necesare pentru integrarea metodei cercetării documentare în activitatea didactică şi pentru facilitarea învăţării, utilizând instrumente TIC şi resurse text şi imagine;
 • O5. Crearea unui produs (sau document) ca rezultat al unui demers de cercetare documentară  respectând dreptul de autor şi legislaţia privind utilizarea informaţiilor;
 • O6. Crearea unor instrumente pentru evaluarea produselor create sau competenţelor formate într-un demers de cercetare documentară în care se utilizează resurse text şi imagine.

Evaluarea finală

Evaluarea finală se realizează prin susţinerea în şedinţă publică a unui produs din portofoliul elaborat. Bugetul de timp alocat evaluării este de 2 ore şi face parte din durata totală  a programului de formare continuă. Portofoliul cursanţilor va cuprinde următoarele produse postate pe platforma utilizată în cadrul programului:

 • Lista bibliografică elaborată pentru o tematică unei unități de învățare;
 • Descrierea a două activităţi de învăţare în care se utilizează textul ca suport al învăţării, respectiv imaginea;
 • Un produs al unei cercetări documentare pe o temă din unitatea de învăţare propusă;
 • Dovada partajării a două resurse utilizând unul din instrumentele studiate.

Persoana de contact: Mihaela Carmen Seușan, responsabilul programului de formare (mihaela.seusan@ccdsibiu.ro)

Prima întâlnire în cadrul Cercului Pedagogic al responsabililor CDI

În atenția doamnelor/ domnilor directori din unitățile în care funcționează un centru de documentare și informare

În atenția responsabililor CDI din județul Sibiu

Casa Corpului Didactic Sibiu, în calitate de coordonator metodologic al centrelor de documentare și informare din județul Sibiu, îi invită pe responsabilii CDI din județul Sibiu (profesori documentariști, bibliotecari, cadre didactice) la prima întâlnire din anul școlar 2020-2021 din cadrul Cercului Pedagogic.

Întâlnirea se va derula online, în data de 20 octombrie 2020, intre orele 14-16. Persoanele înscrise vor primi pe mail , cu cel puțin o oră înaintea întânirii, link-ul pentru conectare. Vom utiliza aplicația Zoom.us. Va rugăm să vă asigurați că o aveți instalată pe dispozitivul prin care vă conectați (calculator, telefon, tabletă).

Înscrierea se realizează prin completarea formularului din linkul de aici https://forms.gle/4P1hfYYEeoWHYpYD6 , până în data de 19.10.2020, ora 16.  ATENȚIE! Înainte de înscriere, vă rugăm să pregătiți în format digital o copie scanată (pdf) a documentului care atestă calitatea de responsabil CDI (decizie de numire, decizie de titularizare, încadrare s.a). Acest document va avea denumirea unității de învățământ si va fi încărcat în formularul de înscriere.

Ordinea de zi: 

1. Prezentarea Proiectului Cercului Pedagogic al responsabililor CDI pentru anul școlar 2020-2021;

2. Crearea conturilor pentru Gsuite @ccdsibiu.ro;

3. Prezentarea instrumentelor de lucru online pentru activitatea în cadrul Cercului Pedagogic.

Persoană de contact: Mihaela Seușan – responsabilul Cercului Pedagogic (mihaela.seusan@ccdsibiu.ro)”

ErasmusDays 2020

Casa Corpului Didactic Sibiu și Inspectoratul Școlar Județean Sibiu organizează joi, 15 octombrie 2020, ora 16.00, evenimentul #ErasmusDays2020. Sunt invitate să se înscrie toate cadrele didactice care doresc să vorbească despre experiența Erasmus+, despre rezultatele și impactul proiectelor, despre dorința de implicare în viitoarele activități ale Programului.

Activitatea se va desfășura online, cu logare pe platforma Zoom.us.

Înscrierile la activitate se pot face până în data de 14 octombrie 2020, ora 12, prin completarea formularului online. Persoanele înscrise vor primi linkul de conectare prin email joi, ora 12.

5 octombrie, Ziua Mondială a Educaţiei

Curriculum Vitae - "Limba este cartea de nobleţe a unui neam."

Educația nu ar trebui să aibă o zi anume în care să fie celebrată, ci ar trebui sărbătorită zilnic, pentru că doar ea este cea care ne pregătește pentru viață, ea ne garantează reușita într-o lume bazată pe o permanentă competiție cu noi înșine și cu ceilalți. Educația reprezintă fundamentul unei societăți durabile, baza de la care se începe clădirea migăloasă și trudnică a caracterului și a personalității fiecăruia dintre noi.

Și cum altfel am intra în posesia acestei comori spirituale, dacă nu prin intermediul profesorului, făuritorului de sentimente și de caractere, artistului care dă culoare sufletului nostru, deschizătorului de drumuri și de idealuri. Lui îi datorăm ceea ce suntem azi, ceea ce vom fi mâine și doar lui trebuie să-i mulțumim pentru paginile frumos caligrafiate din cartea vieții noastre. El ne-a învățat să ne adăpăm de la izvorul cunoașterii, el ne-a deslușit tainele universului și a crezut în noi, intuind talente și calități ce zăceau ascunse în interiorul ființei noastre, așteptând să fie revelate și valorificate.         

La mulți ani, stimați dascăli cu sufletele sfâșiate de atâtea generații, cărora le-ați dăruit lumina cunoașterii, din flacăra pasiunii pentru educație!

Director CCD Sibiu,

Prof. Mirela Maria IANCU