În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a responsabililor cu formarea continuă

Având în vedere prevederile OM nr. 5562/07.10.2011 (descărcați de aici) pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile, vă aducem la cunoştinţă că, în perioada 1-30 septembrie 2020, se derulează procedura de echivalare a unor programe de formare continuă, conform adresei de AICI și calendarului de mai jos:

1-15 septembrie 2020Cadrele didactice depun la secretariatul unităţii de învăţământ dosarele cuprinzând: Cererea de echivalare, adresată directorului unităţii de învăţământ și copii ale documentelor care atestă participarea la formele de organizare a formării continue pentru care se solicită echivalarea în CPT (În conformitate cu originalul)
16-18 septembrie 2020Directorul unităţii de învăţământ constituie prin decizie Comisia pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue enumerate la art. 8 şi 9, cf. OMECTS nr. 5562/2011) Responsabilul cu dezvoltarea profesională completează Formularul solicitari echivalare – OM 5562/2011 şi contactează profesorul metodist al CCD alocat şcolii pentru a stabili coordonatele întâlnirii Comisiei de echivalare. Comisia este formată din directorul unității de învățământ, responsabilul formării continue din unitate și un profesor metodist de la CCD Sibiu.
20-30 septembrie 2020Se întruneşte Comisia pentru echivalare în CPT în vederea analizării dosarelor cadrelor didactice care solicită echivalarea.
În termen de 5 zile de la finalizarea analizării dosarelorRezultatele sunt centralizate şi afişate la avizier. Unitatea de învăţământ eliberează adeverinţe cadrelor didactice ale căror solicitări au întrunit cerinţele OMECTS 5562/2011.

Conform OMECTS nr. 5562/2011, procedura de echivalare în credite profesionale se face pentru anul şcolar precedent (2019-2020), echivalându-se următoarele forme de organizare a formării continue:

  • În 90 de credite profesionale transferabile
  • Art. 8. a) obţinerea gradului didactic II sau a gradului didactic I
  • 8.b)  absolvirea studiilor universitare de master, în domeniul de specialitate sau în domeniul Ştiinţele educaţiei
  • 8.c)  absolvirea  studiilor universitare de doctorat în domeniul de specialitate sau în domeniul Ştiinţele educaţiei
  • 8.d) absolvirea unui program de conversie profesională în învăţământ prin studii postuniversitare
  • 8.e) obţinerea unei alte specializări, care atestă obţinerea de competenţe de predare a unei alte discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licenţă.
  • În 60 de credite profesionale transferabile
  • 9 (1) absolvirea unui curs postuniversitar didactic

Găsiți aici șabloane pentru documentele utilizate în cadrul procedurii. Documente pentru OMECTS 5562/2011.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.