Grafic de monitorizare al Casei Corpului Didactic Sibiu

Casa Corpului Didactic este, în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a casei corpului didactic, art. 9, lit.  g) “centru metodologic pentru responsabili cu formarea continua, bibliotecari, documentaristi, profesori documentaristi/responsabili ai centrelor de documentare si informare, laboranți, pedagogi școlari, informaticieni din învățământul preuniversitar;”

Casa corpului didactic are următoarele roluri și atribuții:

 • CCD coordonează metodologic, la nivel județean atât activitatea CDI, cât și a profesorilor documentariști. CDI sunt coordonate, la nivel central, de către Ministerul Educaţiei.în conformitate cu art. 10 și art.28 din Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și centrelor de documentare și informare aprobat prin OMECTS 5556/7.10.2011
 • CCD are obligația dezvoltării reţelei CDI, monitorizarea şi evaluarea activităţii CDI,
 • CCD are obligația de a informa periodic Ministerul Educaţiei cu privire la dezvoltarea reţelei CDI la nivel judeţean.
 • CCD acordă consultanță unităților de învățământ (cf. OMECTS 5556/2011, art 10 pentru dezvoltarea profesională, formarea continua, analiza de nevoi.) CCD, prin compartimentul programe și proiecte are obligația de a investiga nevoile de perfectionare rezultate din introducerea unor continuturi/cerinte noi in programele scolare/legislatia actuala, din inspectia scolara si din rapoartele responsabililor cu formarea continua din unitatile de invatamant, respectiv, nevoi concrete, exprimate de potentiali beneficiari;

Având în vedere aceste roluri și atribuții ale casei corpului didactic la nivel județean, Casa Corpului Didactic Sibiu a planificat, pe lângă activități metodice sau de formare și activități de monitorizare, evaluare și consiliere/ consultanță în domeniile: centre de documentare și informare, biblioteci școlare și dezvoltare profesională a personalului didactic din învățământul preuniversitar.

Grraficul monitorizării pentru semestrul al II-lea, anul școlar 2019-2020, poate fi descărcat de AICI.

În atenția conducerilor unităților de învățământ în care s-au inființat Centre de Documentare și Informare

În conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare (aprobat prin OMECTS 5556/2011), Casa Corpului Didactic Sibiu, coordonator metodologic al CDI, are obligația de a informa periodic Ministerul Educației în legătură cu rețeaua CDI la nivel județean.

În acest sens, vă invităm să completați formularul de aici până în data de 2.03.2020. Formularul se găsește și pe pagina dedicată Centrelor de Documentare și Informare.

Veți avea nevoie de următoarele date pentru a completa formularul: date despre unitatea de învățământ – adresa, telefon, email), numele și prenumele directorului unității, responsabilul CDI (nume și prenume, studii, specializări, date de contact), nr. elevi pe niveluri de învățământ, număr cadre didactice angajate în unitate, posturi la nivelul CDI, proiectul anual al CDI.

Dacă aveți aceste date la îndemână, completarea formularului poate dura între 10-15 minute. Recomandăm ca formularul să fie completat de către responsabilul CDI. Vă mulțumim.

Persoană de contact: Mihaela Carmen Seușan – responsabil cu coordonarea metodologică a CDI la nivel județean (0728371611, email: mihaela.seusan@gmail.com).

Festivalul-concurs “CDIdei în cărți”, la a VI-a ediție

Casa Corpului Didactic Sibiu are plăcerea să anunțe că Festivalul-concurs “CDIdei în cărți” a fost inclus în anul 2020 în Lista Activităților Educative Naționale, prin ordinul MEC nr. 5597/16.12.2019. Etapa Națională a Festivalului va fi finanțată de Ministerul Educației și Cercetării.

Festivalul-concurs “CDIdei în cărți” se află la a VI-a ediție și a preluat ideea unei activități de educație cu caracter nonformal, Muzeul literar, care este o animaţie de lectură în cadrul căreia elevii, în urma lecturii unei cărţi, realizează un obiect reprezentativ/ scenă reprezentativă din acea lucrare pe care îl prezintă sau o prezintă publicului, “vizitatorilor”.

În anul 2019 s-au înscris la Festival 168 unități de învățământ din 28 județe ale țării și au participat 3444 elevi, coordonați de 571 cadre didactice. Activitățile din cadrul Festivalului au fost coordonate de o echipă de management formată din 33 persoane.

Invităm toate unitățile de învățământ să se înscrie la ediția din acest an a Festivalului prin completarea formularul online:
https://forms.gle/rT4c5YoEBUksWqQa6, pana în data de 28 februarie 2020.

Toate informațiile despre Festival, obiective, activități, documente s.a se găsesc pe pagina dedicată acestuia, https://cdidei.wordpress.com

Elemente de noutate din acest an:

 1. Elevii vor citi lucrari dintr-o listă pe care CCD Sibiu o va publica până în data de 20.02.2020.
 2. Începând din acest an, pot participa si elevi din clasele IX-X, dar ei vor realiza un film pentru promovarea cărții citite, un “book trailer” al cărții.
 3. Pot realiza “book trailer si elevii claselor a VII-a si a VIII-a, dacă doresc și au abilitatile necesare.

Director, prof. Mirela Maria IANCU

Persoană de contact: Mihaela Carmen SEUȘAN – responsabilul național al Festivalului (email: cdidei.sibiu@gmail.com)

Magazinul de idei

Colegiul Economic “George Barițiu”, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Sibiu, vă invită la competiția școlară județeană MAGAZINUL DE IDEI, înscrisă în Calendarul competițiilor școlare și al activităților educative din județul Sibiu, în anul școlar 2019-2020 (nr. 1486/17.10.2019, secțiunea A, nr. 23).

Competiția se va desfășura marți, 18 februarie 2020, la ora 10, la sediul colegiului, Sibiu, str. Oituz. nr. 31.

Informații suplimentare la email: magazinuldeidei@yahoo.com (prof. Denisa Todea)

În atenția persoanelor înscrise pentru selecția formatorilor Casei Corpului Didactic Sibiu

Găsiți AICI lista persoanelor înscrise în etapa I a selecției formatorilor Casei Corpului Didactic Sibiu până la data de 4.02.2020.

În etapa a doua a selecției, invităm persoanele înscrise să depună dosarele la Secretariatul CCD Sibiu sau să trimită o arhiva cu documentele scanate la adresa metodist.ccdsb@gmail.com, in atentia prof. metodist, Mihaela Seusan. Dosarele vor fi trimise pe mail sau depuse la secretariat până în data de 10.02.2020, ora 16. Dosarele incomplete nu vor fi înregistrate.

Dosarul va conține:

 • Curriculum Vitae,
 • adeverință de la unitatea de învățământ la care este angajat/ angajată din care să rezulte funcția,vechimea în învățământ și gradul didactic;
 • copie după actele de studii;
 • dovada deținerii competențelor de formator ( copii după atestat/certificat de formator)
 • dovada deținerii competențelor specifice pentru domeniul în care dorește să fie formator (copii după diplome, atestate, certificate, suplimente de diplomă ale cursurilor parcurse, foi matricole, adeverințe s.a)
 • declarație pe proprie răspundere că nu are cazier;
 • dovada deținerii competențelor TIC (diplome, adeverințe, copii după foia matricolă de studii s.a);

Persoanele care au depus dosarul complet până la termenul stabilit, sunt așteptate miercuri, 12.02.2020, la ora 14, la Sediul CCD Sibiu, str. Turismului 15, etaj I, sala 1.16, la o primă întâlnire pentru pregătirea programelor de formare. Întâlnirea va dura aproximativ 3 ore.

Persoană de contact, Mihaela Seusan, profesor metodist.

În atenția unităților de învățământ care doresc să înființeze un Centru de Documentare și Informare

Centrul de Documentare și Informare (CDI) este o structură info-documentară modernă ce poate fi  înfiinţată în unităţi de învăţământ cu personalitate juridică sau în consorţii şcolare din învăţământul de stat sau particular în conformitate cu art. 10 din OMECTS 5556/7.10.2011 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi centrelor de documentare şi informare.

La nivelul unei unităţi de învăţământ se organizează şi funcţionează structuri info-documentare: centre de documentare şi informare sau bilblioteci şcolare. La nivelul unei unităţi de învăţământ nu vor fi organizate şi nu vor funcţiona ambele structuri info-documentare. CDI se organizează pentru întreaga unitate de învăţământ căreia îi aparţine.

“CDI sunt coordonate metodologic, la nivel judeţean, de către casele corpului didactic, iar la nivel central de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară.

CDI se înfiinţează prin decizie a directorului casei corpului didactic, în învăţământul de stat sau particular, pe baza criteriilor de eligibilitate stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, la propunerea directorului unităţii de învăţământ cu personalitate juridică sau a consiliului director al consorţiului şcolar, cu avizul inspectorului şcolar general.”

În conformitate cu art. 10, lit (3) și (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi centrelor de documentare şi informare

Pentru înființarea unui CDI în unitatea de învățământ se parcurg pașii procedurali de aici.

Mai multe informații despre CDI și despre activitățile din CDI găsiți la pagina CDI și biblioteci școlare.

Persoană de contact: Mihaela Seușan, profesor metodist. mihaela.seusan@gmail.com

Apel pentru selecția cadrelor didactice în vederea participării la programul de formare CRED

Ca urmare a Adresei Ministerului Educației Naționale nr. 2588/21.01.2020, vă informăm că se continuă procesul de selecție pentru disciplinele: limba și literatura română, limbi moderne, limba maternă, matematică, fizică, chimie, biologie) şi se deschide procesul de selecţie pentru cadrele didactice din învăţământul gimnazial care predau disciplinele istorie, geografie și religie, în vederea participării la programul de formare profesională continuă  „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”, acreditat de Casa Corpului Didactic Brasov.

Găsiți toate informațiile în adresa primită de la CCD Brașov (click aici) și pe pagina proiectului CRED, la Secțiunea Anunturi. Apeluri.


Dat fiind faptul ca pentru Regiunea Centru grupul țintă pentru invățământul primar a fost atins de la selectia realizata in luna iunie 2019, se va derula selectia grupului țintă doar pentru invatamantul gimnazial astfel:

 1. continuă înscrierile pentru:
 • limba și literatură română, limbi moderne și limba maternă: mai sunt 43  locuri pentru cadrele didactice calificate din învățământul gimnazial – mediul urban și  37 de locuri pentru cadrele didactice calificate din învățământul gimnazial – mediul rural;
 • matematică, fizică, chimie, și biologie: 24 locuri pentru cadrele didactice calificate  din învățământul gimnazial – mediul urban și 31 locuri pentru cadrele didactice calificate din învățământul gimnazial – mediul rural.

2. debutează înscrierile pentru istorie, geografie si religie.

Pentru cadrele didactice din învățământul gimnazial care predau disciplinele istorie, geografie și religie se va organiza un număr de grupe corespunzător numărului de cadre didactice selectate.    

Pentru atingerea indicatorilor de proiect, toți directorii și directorii adjuncți care își desfășoară activitatea pe nivelul de învățământ gimnazial și care predau una dintre disciplinele menționate vor participa implicit la curs.

Apel pentru selecția de formatori ai Casei Corpului Didactic Sibiu

Casa Corpului Didactic Sibiu lansează un apel pentru selecția de persoane care să completeze echipa de formatori în vederea dezvoltării și diversificării ofertei de formare a instituției.

Condiții de eligibilitate:

Viitorul formator:

 • este personal didactic angajat în învățământul preuniversitar din județul Sibiu;
 • are cel puțin studii de licență;
 • are o vechime în învățământ de cel puțin 6 ani;
 • are cel puțin gradul didactic II;
 • are competențe de formator (dovedite cu atestat/ certificat de formator)
 • nu a fost condamnat (ă) definitiv pentru săvârșirea unor infracțiuni,
 • are competențe specifice în domeniul tematic în care dorește să fie formator.
 • are competențe TIC,

Calendarul pentru selecția viitorilor formatori ai Casei Corpului Didactic Sibiu este următorul:

 • 28.01- 3.02.2020, ora 16 – Înscrierea persoanelor. Persoanele doritoare se pot înscrie online completând formularul de aici.
 • 4.02.2020, ora 16 – Publicarea pe site-ul CCD Sibiu a listei persoanelor care îndeplinesc condițiile de eligibilitate.
 • 5-10.02.2020, ora 16 – Depunerea dosarelor de candidatură la secretariatul CCD Sibiu. Dosarele incomplete nu vor fi înregistrate.
  • Dosarul va conține următoarele documente:
   • Curriculum Vitae,
   • adeverință de la unitatea de învățământ la care este angajat/ angajată din care să rezulte funcția,vechimea în învățământ și gradul didactic;
   • copie după actele de studii;
   • dovada deținerii competențelor de formator ( copii după atestat/certificat de formator)
   • dovada deținerii competențelor specifice pentru domeniul în care dorește să fie formator (copii după diplome, atestate, certificate, suplimente de diplomă ale cursurilor parcurse, foi matricole, adeverințe s.a)
   • declarație pe proprie răspundere că nu are cazier;
   • dovada deținerii competențelor TIC (diplome, adeverințe, copii după foia matricolă de studii s.a);
 • 12-13.02.2019, ora 15 -18 Atelier pentru pregătirea candidaților organizat de CCD Sibiu. Vor participa la atelier doar persoanele care au depus dosarul de candidatură complet și la termenul stabilit.
 • 4-5.03.2020 Interviul de selecție. Candidații vor prezenta proiectul unui program de formare și o secvență de formare pentru un conținut la alegere, din domeniul specific.

Persoană de contact: Mihaela Carmen SEUȘAN – profesor metodist, email: mihaela.seusan@gmail.com

Debutul activităților de formare în cadrul proiectului CRED la limba română, limba engleză și învățământ primar

Dragi colegi și colege,

La începutul lunii februarie a.c vor debuta activitățile de formare în cadrul proiectului CRED – “Curriculum relevant, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți” pentru încă patru grupe de formare astfel:

 • limba română (grupa S4_C_G_SB_01, Formator, Pircă Lidia Carmen) Lista persoanelor propuse. Activitățile de formare se derulează astfel: față în față, marți, între orele 16-20 și sâmbătă, între orele 8-12 și online, joi și duminică, între orele 16-20.
 • limba engleză (grupa S4_C_G_SB_02, Formator Ucean Dorina)Lista persoanelor propuse. Activitățile de formare se derulează astfel: față în față, luni și miercuri, între orele 16-20 și online, marți și joi, între orele 16-20.
 • învățământ primar (două grupe)
  • grupa S4_C_P_SB_01 , Formator, Stanciu SandaLista persoanelor propuse. Activitățile de formare se derulează astfel: față în față, marți și joi, între orele 16-20 și online, luni și miercuri, între orele 16-20.
  • grupa S4_C_P_SB_02 , Formator, Tărchilă AlinaLista persoanelor propuse . Activitățile de formare se derulează astfel: față în față, marți și joi, între orele 16-20 și online, luni și miercuri, între orele 16-20.

Persoanele din grupul țintă cuprinse în liste au primit un mail si sunt rugate să confirme, prin raspuns (reply) la mesajul primit,  până în data de 28.01.2020, ora 16, primirea mailului si participarea la curs.

In situatia in care participarea nu va fi confirmată până la termenul de mai sus, persoanele în cauză vor fi reprogramate intr-o alta grupă.

Pentru mai multe informații vă rugăm să vă adresați pe mail (mihaela.seusan@educred.ro) dnei Mihaela Seușan, expert local coordonare și formare

Simpozion Științific Regional “COLABORARE ÎN DOMENIUL SERVICIILOR LA NIVEL EUROPEAN”

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, Casa Corpului Didactic Sibiu și Colegiul Economic „George Bariţiu” Sibiu organizează, în data de 18.02.2020, Simpozionul Științific Regional „COLABORARE ÎN DOMENIUL SERVICIILOR LA NIVEL EUROPEAN”, Ediţia a VI-a.

Cei care doresc să participe la acest eveniment găsesc regulamentul aici. Invitația la simpozion poate fi descărcată de aici.

Vă așteptăm!