Invitație de publicare în revista Magister a Casei Corpului Didactic Sibiu

Stimate colege, stimaţi colegi,

Casa  Corpului Didactic din Sibiu pregăteşte apariţia numărului 36 al Revistei MAGISTER (ISSN 2784-3890) pe următoarele secţiuni:

  1. Proiecte şi activităţi metodico-ştiinţifice şi culturale (1 Decembrie, 15 Ianuarie, 24 Ianuarie).
  2. Educația și învățarea în mediul online (activități și proiecte școlare și extrașcolare, exemple de bune practici, fişe de activitate, studii de cercetare, activități destinate dezvoltării profesionale a cadrelor didactice etc.)

Aşteptăm materialele dumneavoastră până în data de 07.02.2022.

E-mailul editurii:

 edituramagister18@gmail.com.

Norme de redactare a articolelor propuse spre publicare

în revista MAGISTER a Casei Corpului Didactic Sibiu

1. Să fie în format electronic, redactate prin softul de editare de text Word, în format A4, cu margini de 2 cm, cu caracter Times New Roman, mărime 12 şi spaţiere la 1 rând, obligatoriu cu diacritice; formatul .doc sau docx. va fi însoţit şi de varianta în format portabil (pdf);

2. Toate referinţele bibliografice care apar în corpul textului trebuie să fie redactate în ordinea care urmează: numele şi prenumele autorului, titlul lucrării din care s-a citat (scris cu caracter italic), volumul, oraşul, editura, anul apariţiei, numărul paginii citate; după notele din text, la sfârşitul lucrării, se va adăuga lista bibliografică.

ex. : Creţu, D., Nicu, A., Pedagogie şi elemente de psihologie – pentru formarea continuă a cadrelor didactice, Sibiu, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, 2004, p. 30.

3. În cazul în care există imagini ce urmează a fi inserate în text, ele vor fi trimise separat, în format electronic de tip .jpg sau .tif; dacă sunt preluate de pe internet, se va indica sursa.

4. Se vor preciza numele şi prenumele autorului/autorilor (maximum 2) materialului, funcţia, instituţia de care aparţine şi adresa de e-mail.

5. În titlul emailului se precizează : MAG36 – numele autorului materialului propus pentru publicare.

Responsabilitatea pentru conţinutul articolelor şi al imaginilor revine integral autorilor care îşi asumă consecinţele de orice natură ale nerespectării drepturilor de autor.

Articolele care nu vor respecta condițiile de tehnoredactare şi de copyright nu vor intra în procesul de selecție pentru publicare. Editura MAGISTER a Casei Corpului Didactic Sibiu rămâne deschisă iniţiativelor dumneavoastră de publicare şi vă mulţumeşte pentru colabo

În atenţia cadrelor didactice admise la programul de formare PROF II:

Până în data de 03.02.2022, ora 14:00, se vor completa deosarele de înscriere, aducând la  CCD Sibiu următoarele documente:

  1. Copia cărţii de identitate, copia certififcatului de naştere, copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul), copii ale altor documente privind starea civilă (dacă este cazul), copia diplomei de licenţă/  master/ doctor. Toate documentele vor fi autentificate CONFORM CU ORIGINALUL şi semnate de către formabili.
  2. Contractul în două exemplare, semnate în original.
  3. Formularele şi declaraţiile tip primite pe adresele personale de mail.

Angajări

Casa Corpului Didactic Sibiu, în conformitate cu Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022, aprobată prin O.M.E.C nr. 5991/2020 cu modificările și completările ulterioare, angajează:
-1 profesor metodist – 0.5 normă plata cu ora
Condiții de încadrare profesor metodist:
a) studii universitare, cu diplomă de licenţă, corespunzătoare funcţiei didactice din învăţământul preuniversitar;
b) titular în învăţământul preuniversitar;
c) cel puţin gradul didactic II în învăţământ;
d) vechime în muncă de minimum 6 ani, cu competenţe dobândite în managementul educaţional, managementul de proiect, precum şi competenţe dobândite în activitatea cu adulţii în domeniul formării continue;
e) calificativul “foarte bine” în ultimii 5 ani.
Dosarul va contine următoarele documente:

a) Cerere de înscriere, adresată directorului Casei Corpului Didactic
b) Curriculum vitae, semnat și datat pe fiecare pagină, însoțit de documente doveditoare
c) Copie după diploma de studii și foaia matricolă
d) Copii după certificatele / adeverințele de acordare a gradelor didactice
e) Adeverinla de vechime în învățământ
f) Adeverința care să ateste calificativul ,,FOARTE BINE” obținut în ultimii 5 ani
g) Scrisoare de intenție
h) Acte de identitate: carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie- dacă e cazul
i) Cazierul judiciar în original
j) adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
k) opisul dosarului în 2 exemplare

Dosarele se depun la Casa Corpului Didactic Sibiu, str. Turismului, nr.15, până vineri 11 februarie 2022, ora 12.
Rezultatele concursului de dosare se vor comunica în data de 14 februarie 2022 pe site-ul instituției.

Mihai Eminescu – culegător de folclor

Biblioteca Casei Corpului Didactic Sibiu vă propune o incursiune în literatura populară culeasă de Mihai Eminescu, invitându-vă să lecturați două variante ale Plugușorului, cuprinse în lucrarea ”Mihai Eminescu – Literatura populară”, lucrare pe care o puteți împrumuta la domiciliu.

Prima ediție a operei a apărut în 1936 la Editura ”Scrisul românesc” din Craiova, făcând cunoscută activitatea marelui poet în domeniul folclorului în varietatea lui.

Suita de poezii populare evidențiază un culegător care a cunoscut jocul popular și cântecul lăutarilor, ediția păstrând temele și graiul popular așa cum l-a lăsat poetul în ”Caiete”.