Înscrieri la programul de formare acreditat “Integrarea resurselor text și imagine într-un demers de cercetare documentară”

Casa Corpului Didactic Sibiu organizează activități de formare în cadrul programului “Integrarea resurselor text și imagine într-un demers de cercetare documentară”. Programul de formare este acreditat de către Ministerul Educației și Cercetării cu 16 credite profesionale transferabile și are o durată de 64 ore.

Activitățile de formare se vor derula online (în format sincron audio-video), în perioada noiembrie-decembrie 2020, de regulă, în zilele lucrătoare, între orele 18 și 20.

Înscrierea la programul de formare se face prin completarea formularului de la linkul https://forms.gle/4uSpW5JVA7d7End8A, până în data de 23 octombrie 2020, ora 16. Numărul maxim de persoane dintr-o grupă este de 25. Prin urmare, după completarea grupei, formularul de înscriere va fi închis. Completarea formularului de înscriere la acest program de formare se consideră un angajament ferm de participare.

Cadrele didactice care s-au înscris în anii școlari anteriori și nu au participat la curs se vor înscrie din nou.

Programul de formare se adresează personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, cu prioritate cadrelor didactice din județul Sibiu.

Taxa de participare la curs este de 280 lei.

Obiectivele programului de formare

Obiectivul general

Abilitarea cadrelor didactice de a integra metoda cercetării documentare în activitatea didactică, în procesul de predare-învăţare şi evaluare valorificând resursele online text şi imagine.

Obiectivele  specifice

  • O1.  Identificarea modalităţilor de formare/ dezvoltare a unei culturi informaţionale ca premisă în formarea la elevi a competenţei de a învăţa să înveţi, competenţă cuprinsă în programele şcolare;
  • O2. Dezvoltarea abilităţilor necesare pentru proiectarea didactică în vederea integrării metodei cercetării documentare, pentru formarea şi dezvoltarea la elevi a competenţelor cuprinse în programele şcolare;
  • O3. Dezvoltarea deprinderii de a căuta, evalua informaţii şi resurse online, de a le selecta, organiza şi partaja pentru utilizarea lor eficientă în activitatea didactică;
  • O4. Crearea resurselor didactice necesare pentru integrarea metodei cercetării documentare în activitatea didactică şi pentru facilitarea învăţării, utilizând instrumente TIC şi resurse text şi imagine;
  • O5. Crearea unui produs (sau document) ca rezultat al unui demers de cercetare documentară  respectând dreptul de autor şi legislaţia privind utilizarea informaţiilor;
  • O6. Crearea unor instrumente pentru evaluarea produselor create sau competenţelor formate într-un demers de cercetare documentară în care se utilizează resurse text şi imagine.

Evaluarea finală

Evaluarea finală se realizează prin susţinerea în şedinţă publică a unui produs din portofoliul elaborat. Bugetul de timp alocat evaluării este de 2 ore şi face parte din durata totală  a programului de formare continuă. Portofoliul cursanţilor va cuprinde următoarele produse postate pe platforma utilizată în cadrul programului:

  • Lista bibliografică elaborată pentru o tematică unei unități de învățare;
  • Descrierea a două activităţi de învăţare în care se utilizează textul ca suport al învăţării, respectiv imaginea;
  • Un produs al unei cercetări documentare pe o temă din unitatea de învăţare propusă;
  • Dovada partajării a două resurse utilizând unul din instrumentele studiate.

Persoana de contact: Mihaela Carmen Seușan, responsabilul programului de formare (mihaela.seusan@ccdsibiu.ro)

Leave a Comment