În atenția unităților de învățământ care doresc să înființeze un Centru de Documentare și Informare

Centrul de Documentare și Informare (CDI) este o structură info-documentară modernă ce poate fi  înfiinţată în unităţi de învăţământ cu personalitate juridică sau în consorţii şcolare din învăţământul de stat sau particular în conformitate cu art. 10 din OMECTS 5556/7.10.2011 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi centrelor de documentare şi informare.

La nivelul unei unităţi de învăţământ se organizează şi funcţionează structuri info-documentare: centre de documentare şi informare sau bilblioteci şcolare. La nivelul unei unităţi de învăţământ nu vor fi organizate şi nu vor funcţiona ambele structuri info-documentare. CDI se organizează pentru întreaga unitate de învăţământ căreia îi aparţine.

“CDI sunt coordonate metodologic, la nivel judeţean, de către casele corpului didactic, iar la nivel central de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară.

CDI se înfiinţează prin decizie a directorului casei corpului didactic, în învăţământul de stat sau particular, pe baza criteriilor de eligibilitate stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, la propunerea directorului unităţii de învăţământ cu personalitate juridică sau a consiliului director al consorţiului şcolar, cu avizul inspectorului şcolar general.”

În conformitate cu art. 10, lit (3) și (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi centrelor de documentare şi informare

Pentru înființarea unui CDI în unitatea de învățământ se parcurg pașii procedurali de aici.

Mai multe informații despre CDI și despre activitățile din CDI găsiți la pagina CDI și biblioteci școlare.

Persoană de contact: Mihaela Seușan, profesor metodist. mihaela.seusan@gmail.com

Leave a Comment